درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “گاهی اصل چندصدایی در تلویزیون فراموش می‌شود” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

رعایت اصل چندصدایی در نشریهها انتظار بی‌موردی نیست که با این وجود این امر از مطبوعاتی که بار سنگین «ملی» را به دوش می‌کشد، بیشتر گمانه زنی می شود.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “گاهی اصل چندصدایی در تلویزیون فراموش می‌شود” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.