درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “کرختی مسوولان در طرف دیگر موج‌های مطبوعاتی” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

یک استاد ارتباطات با اشاره به عملکرد نشریهها برای وادار کردن مسوولان به پاسخگویی، گفت: نشریهها برای پاسخگو کردن مسوولان موج‌های مطبوعاتی ایجاد می‌کنند، با اینحال گاهی این موج‌ها برای مسوولان حساسیت‌برانگیز نیست.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “کرختی مسوولان در طرف دیگر موج‌های مطبوعاتی” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.