درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “چند خدمات بهداشتی در یک دهه ساخته شد؟” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

۱۳۱۷ واحد خدماتی ـ بهداشتی یا همان خدمات‌ بهداشتی تا سال ۹۴ سرشماری شده که تا آن سال، ۸۶۴ واحد به سود‌برداری رسیده و از نتیجاِ ۴۵۳ واحد دیگر بازهم خبری نیست.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “چند خدمات بهداشتی در یک دهه ساخته شد؟” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.