در اینجا جریان کوتاهی برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “جریان کوتاه دلچسب و آموزنده درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا” که پیشتر بدان میپردازیم

جریان کوتاه دلچسب و آموزنده درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا

در این نوشته از سایت تفریحی نمکستان یک جریان کوتاه و آموزنده در باب درسی که مادر از کودکش گرفت را تکمیل کرده ایم ، که پیشتر قادر اید به مطالعه هزینه کنید.

جریان گفتگو با خدا

دختر کوچولو به مادر خود گفت : مامان کجا می ری؟

مادر گفت : عزیزم بازیگری مشهور که از شهرت فراوانی دارا است به شهر ما آمده است این طلایی ترین فرصتی است که می توانم ایشان را ببینم وبا ایشان حرف بزنم ، خیلی زود برمی گردم اگر ایشان وقت آن را داشته باشد که با من حرف بزند چه محشری می شود و همزمان با اینکه لبخندی حاکی از شادی به لب داشت با فرزندش خداحافظی کرد حدود نیم ساعت بعد مادرش با عصبانیت به خانه برگشت

دختر به مادرش گفت : مادر چرا چهره ی پریشانی داری؟ آیا بازیگر محبوبت را ملاقات کردی؟

مادر با لحنی از خستگی و عصبانیت گفت : من و جمعیت فراوانی از مردم بسیار منتظر ماندیم با اینحال به ما خبر رساندند که ایشان نیم ساعت است که این شهر را ترک کرده است ای کاش خدا شهرت و محبوبیتی را که به این بازیگر داده است به ما داده بود

کودک بعد از شنیدن حرف های مادر به اتاق خود رفت و لباس های خود را بیرون آورد و گفت : مادر تکمیل شو با هم به نقطه ای برویم من می توانم این آرزوی تو را برآورده کنم

با اینحال مادر اعتنایی نکرد و گفت : این شوخی ها چیست ایشان بیش از نیم ساعت است که این شهر را ترک کرده است حرف های تو چه معنی ای می دهد؟

دختر ملتمسانه گفت : مادرم خواهش می کنم به من اعتماد کن تنها با من بیا

مادر نیز علی رغم میل باطنی خود درخواست فرزند خود را پذیرفت بدلیل آنکه ایشان را بسیار دوست می داشت از این جهت آن دو به بیرون از خانه رفتند بعد از چندی قدم زدن پسر به مادرش گفت : رسیدیم

همزمان با اینکه به کلیسای بزرگ شهر اشاره می کرد مادر که از این کار فرزندش بسیار دلخور شده بود با صدایی پر از خشم گفت : من به تو گفتم که الان وقت شوخی نیست این رفتار تو اصلا دلچسب نبود

کودک پاسخ داد : مادر تو در سخنان خود دقیقا این جمله را گفتی که ای کاش خدا شهرتی و محبوبیتی را که به این بازیگر داده است به ما داده بود پس آیا افتخاری از این بزرگ تر است که با کسی که این شهرت و شهرت را داده است نه آن کسی که آن را بدست آورده است حرف بزنی؟

آیا سخن گفتن با خدا لذت بخش تر از آن نیست که با آن بازیگر پرطرفدار حرف بزنی؟ وقتی خدا در بیشتر مواقع در معرض ماست پس چه نیاز به بنده ی خدا. مادر هیچ نگفت و ساکت ماند …

جریان کوتاه دلچسب و آموزنده درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا

امیدواریم از خواندن جریان کوتاه “جریان کوتاه دلچسب و آموزنده درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا” نهایت لذت را برده باشید.