درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “ایسنا خبرگزاری خوشنام و فعالی است” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

مجری برنامه «تهران ۲۰» پیرامون عملکرد ایسنا بعد از ۱۸ سال حضور در عرصه رسانه، گفت: ما که خبرنگار نشریات دیداری و شنیداری بودیم، تحت نام یک منبع مشهور به ایسنا نگاه می‌کردیم.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “ایسنا خبرگزاری خوشنام و فعالی است” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.