درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “انتقاد از حرف‌های قهوه‌خانه‌ای پیرامون ادبیات” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

محمد حسینی با انتقاد از حرف‌های قهوه‌خانه‌ای پیرامون ادبیات بیان می کند: کتاب‌های ترجمه ویترین محدود ارائه کتاب را اشغال می‌کنند و هر روز جا برای ادبیات فارسی کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “انتقاد از حرف‌های قهوه‌خانه‌ای پیرامون ادبیات” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.